Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2014

pokotyla
12:17
Reposted fromschyzia schyzia viagolondrina golondrina

April 07 2014

22:52
5970 ab44 420
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viagolondrina golondrina
pokotyla
22:51
8276 5c89 420
Reposted fromcotarsky cotarsky viagolondrina golondrina
pokotyla
22:46
Reposted fromnutt nutt viagolondrina golondrina
pokotyla
22:45
4922 1687 420

July 04 2013

pokotyla
22:06
pokotyla
22:05
8741 0594 420
Reposted fromgolondrina golondrina

June 26 2013

pokotyla
15:41
2079 873e 420
Reposted fromsavor savor viaowlyou owlyou

June 12 2013

pokotyla
16:32
Wiesz co jest gorsze od płakania w poduszkę?

Pustka. Taka chwila, kiedy po prostu siedzisz i wpatrujesz się w sufit, wiesz, że nie możesz nic zrobić i ogarnia cię to przerażające poczucie bezsilności, które zżera cię od środka. 

A ty nie robisz nic, Po prostu się przyglądasz.
Reposted fromcarelessss carelessss viagolondrina golondrina

June 09 2013

23:22
pokotyla
23:22
5706 3a3e 420
Reposted frommoai moai viagolondrina golondrina
pokotyla
23:22
5029 d962 420
Reposted fromdeviate deviate viagolondrina golondrina
pokotyla
23:22
6257 11ed 420
Reposted fromnoaction noaction viagolondrina golondrina
pokotyla
23:21
Reposted fromgolondrina golondrina

June 07 2013

pokotyla
21:24
0671 7242 420
Reposted fromhogwarts hogwarts viaowlyou owlyou

January 05 2013

pokotyla
12:47

POLISH

Reposted fromsawb sawb viazzu zzu
pokotyla
12:38
jeśli myślisz, że nic nie możesz zmienić - zmień myślenie. 
Reposted frominvisible-twelve invisible-twelve viazzu zzu
pokotyla
12:36
4864 402f 420
Reposted fromjethra jethra viazzu zzu
pokotyla
12:35
7680 d638 420
Reposted fromwildrose18 wildrose18 viazzu zzu
pokotyla
12:19
Pora wszystko zmienić. Pora się zmienić.
Reposted fromnattsu nattsu viagolondrina golondrina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl